25 August 2008

Summer 2008 Places

Aug 12 Tue - Hiroshima, Okayama, Kobe, Osaka, Kyoto, Nagoya, Shizuoka, Shinagawa, Tokyo Shinjuku
Aug 13 Wed - Shinjuku, Yoyogi, Harajuku, Shibuya, Akihabara (all Tokyo), Kanagawa Odawara
Aug 14 Thu - Shizuoka Fujieda, Mt Fuji
Aug 15 Fri - Kanagawa Odawara
Aug 16 Sab - Shinjuku, Tokyo, Odaiba, Kanagawa
Aug 17 Sun - Kamakura
Aug 18 Mon - Yokohama, Shinjuku, Mito, Iwaki, Sendai
Aug 19 Tue - Morioka, Aomori
Aug 20 Wed - Hakodate, Toyoura
Aug 21 Thu - Toya
Aug 22 Fri - Toya
Aug 23 Sat - Toya
Aug 24 Sun - Toya
Aug 25 Mon - Toya
Aug 26 Tue - Asahikawa
Aug 27 Wed - Sapporo, Oshamambe
Aug 28 Thu - Hakodate, (sea tunnel), Aomori, Akita
Aug 29 Fri - Akita, Niigata, Naoetsu
Aug 30 Sab - Naoetsu
Aug 31 Sun - Naoetsu, Nagano, Nagoya, Osaka, Hiroshima

No comments: